HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo 1938

Algemeen nieuws

Het internationale nieuws werd voor een groot deel beheerst door de gebeurtenissen in Duitsland.  Oostenrijk werd na de z.g. "Anschluss" door Duitsland geannexeerd en in september werd de vrede van München gesloten.  Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stemden in met acties van Duitsland in Tsjecho_Slowakije in ruil voor de belofte dat van een verdere gebiedsuitbreiding afgezien zou worden.  In november vond de Kristallnacht plaats.  Tijdens die nacht werden 267 synagoges in brand gestoken, 7500 winkels en bedrijven van joden vernield, 1000 joodse mannen en jongens gearresteerd en 92 joden vermoord.

Een prinsesje
Op 31 januari werd prinses Beatrix geboren.  Deze gebeurtenis ging ook in Geldrop en Mierlo niet onopgemerkt voorbij.  Door de Oranjecomitees waren diverse feestelijkheden voorbereid met o.a. fakkeloptochten, taptoes en kinderoptochten.  Ook waren diverse huizen feestelijk versierd.

Plaatselijk nieuws

Werkgelegenheid
De opleving die zie in de tweede helft van 1937 voorzichtig aankondigde leek zich in 1938 voort te zetten.  Er was internationale belangstelling voor textielproducten uit Geldrop.  In januari bracht de Oostenrijkse gezant een bezoek aan de wollendekenfabriek van de firma de Wit en in een interview met de krant kon directeur van de Lande vermelden dat de productie weer op het oude niveau was, voornamelijk doordat men zich richtte op nieuwe artikelen.

Automatisering telefoonnet
In juni werd een stap gezet in de automatisering van het telefoonnet.  Nuenen, Oirschot, Zeelst, Veldhoven, Meerveldhoven, Best en Geldrop werden automatisch met Eindhoven verbonden, zodat abonnees binnen dit district  gesprekken konden voeren zonder tussenkomst van een telefoniste.  Ook werden de gesprekskosten automatisch geregistreerd.  Dit was een eerste aanzet tot een volledige automatisering van het telefoonnet.  Voorlopig bleven de interlokale centrales tussen de districten onderling echter nog nodig.

Voedselvergiftiging
In Tivoli, toen nog een deel van Geldrop, maar tegen Eindhoven aangebouwd, deed zich een ernstig geval van voedselvergiftiging voor waarbij een heel gezin werd getroffen.  Mevrouw van de Berg wonende in de Zebrastraat nr. 11 kocht aan de deur verse aardbeien die het gezin 's avonds op at.  Alleen de man en het oudste dochtertje aten er niet van omdat zij geen aardbeien lustten.  De overige 7 werden dezelfde avond ziek, en 3 van de kinderen, Japie, Jopie en Marie zo ernstig dat zij in het nabij gelegen St. Joseph-ziekenhuis moesten worden opgenomen.  De aardbeien waren vermoedelijk afkomstig van een stuk land waarop ook aardappelen werden geteeld.  Men had die aardappelen bespoten met een gif tegen de coloradokever, waarbij ook de aardbeien een deel van mee kregen.

Mierlo-Hout wou kermis vieren, maar de regering zei nee
In 1937 had de gemeenteraad van Mierlo besloten om aansluitend aan de kermis van Mierlo-dorp een kermis te houden in Mierlo-Hout.  Dit onder meer op verzoek van verschillende caféhouders. Burgemeester Verheugt was het hier niet mee eens en besloot op grond van artikel 76 van de gemeentewet dit besluit aanhangig te maken bij de Kroon.  Dit werd nu bij koninklijk besluit vernietigd, overwegende dat vermeerdering van het aantal kermisdagen de bevolking, waarvan een belangrijk gedeelte van overheidswege moest worden gesteund, aan zou kunnen zetten tot het besteden van gelden die voor andere doeleinden onmisbaar waren.  Dit zou dus in strijd zijn met het algemeen belang.

Zeldzaam
Bij de heer A.N. aan de Helmondseweg droeg een perenboom voor de tweede keer vruchten.  De eerste keer waren de vruchten zeer groot, de tweede keer waren ze wel kleiner maar veel groter in aantal.

Windhoos
In oktober richtte een windhoos in delen van Mierlo grote schade aan.  Over een afstand van enige kilometers werden van diverse woningen de pannen van het dak gerukt.  Korenmijten werden uit elkaar gerukt en ook veel fruitbomen ontkwamen niet aan het natuurgeweld.  In het gemeentebos werden ongeveer 50 bomen ontworteld en bij de heer van Kilsdonk werd een volière vernield.  De zich daarin bevindende kanaries kregen hierdoor de vrijheid. Persoonlijke ongelukken deden zich gelukkig niet voor.

Nieuws met namen

In memoriam :

Jan Maximiliaan Baron van Tuyll van Serooskerken
.  In april 1938 kwam het trieste bericht dan totaal onverwacht Jan Maximiliaan Baron van Tuyll van Serooskerken, terwijl hij op zakenreis was in Amsterdam, op 51-jarige leeftijd was overleden.  De kasteelheer van Geldrop, tevens wethouder Meer dan 20 jaar) en waarnemend burgemeester van Geldrop had zich jaren lang verdienstelijk gemaakt voor Geldrop en zijn inwoners.  Opvallend was dat de heer van Tuyll van Serooskerken, als protestant, lijsttrekker was voor de RK Staatspartij.  Hij is bijgezet in het familiegraf op de Protestantse begraafplaats aan de Nuenenseweg

Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken

Johan Michael van Oort
In oktober overleed de bekende schilder Jan van Oort op 71-jarige leeftijd.  Hij was vooral bekend om zijn illustraties in de Verkade-boekjes van Jac. P. Thijsse.

Veertig jaar priester

Begin juni werd op Zesgehuchten het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Gerard Maria van Hooff gevierd. Pastoor van Hooff werd op 20 mei 1873 in Tilburg geboren.  Hij werd op 4 juni 1898 tot priester gewijd en vanaf 22 mei 1919 pastoor van Zesgehuchten.  Na de plechtige heilige mis werd het cadeau namens de parochianen onthuld, een prachtige kerstkribbe.  De beelden waren van Gerfontein uit Deurne en de kribbe was voornamelijk gemaakt door P. vd Ven en Jas Vos.  De receptie daarna werd zeer druk bezocht.  Vanaf 4 uur was er nog een grote optocht en defilé van alle verenigingen uit Zesgehuchten met opluistering met muziek door de harmonie St. Cecilia uit Tivoli.

Veertig jaar notaris
Op 8 november herdacht notaris Mertens dat hij 40 jaar geleden bij Koninklijk Besluit werd benoemd tot notaris in Nuenen.  Daar oefende hij dat ambt slechts enkele maanden uit omdat het notariaat Nuenen werd opgeheven.  Hij kreeg tot het notariaat Geldrop toegewezen.

Benoeming
Tot geneesheer-directeur van het St. Annaziekenhuis werd benoemd de heer Franciscus Godefridus Maria Antonius van Kimmenade.  Dit ziekenhuis kwam enige jaren geleden tot stand, in hoofdzaak door toedoen van de nieuwe geneesheer-directeur.

Ontslag
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van begin december deelde burgemeester Fleskens van Geldrop mee dat hij het volgend jaar vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd eervol ontslag zou aanvragen.

Verkeer
Er was een definitieve beslissing genomen omtrent het station van Geldrop.  In verband net bezuinigingen bij de spoorwegen zal het station per 15 mei definitief opgeheven worden.  De perrons met wachtkamers worden gesloopt en het hoofdgebouw zal worden ingericht als woningen.

In verband met een eventuele oorlog werden regelmatig speciale verduisteringsoefeningen gehouden.  In daarvoor aangewezen uren mochten motorvoertuigen of andere voertuigen slechts deelnemen aan het verkeer zonder licht of met z.g. stadslichten.  Als er gebruik werd gemaakt van die stadslichten moesten die afgeschermd worden met zwart of blauw papier of een andere vrijwel ondoorschijnende stof waarin een spleet van ten hoogste 5 cm breed kon worden vrij gelaten.  Als de verlichting niet aan die eisen voldeed (dit ter beoordeling aan de politie) kon verdere deelname aan het verkeer worden verboden.  De snelheid van het verkeer moest zodanig zijn dat het geen gevaar opleverde voor de verkeersveiligheid.  Aan voetgangers was het verboden om zich zonder noodzaak te begeven op het gedeelte van de weg dat voor rijverkeer was bestemd.  Een grote oefening samen met grote buur Eindhoven werd in februari gehouden.  Deze oefening werd mede aangegrepen om de nieuwe kwiklampen van Philips uit te testen in hoeverre die zichtbaar waren vanuit de lucht.

Muziek
In de weekenden tussen Hemelvaart en Pinksteren werd het 50-jarig bestaan van het Geldrops Muziekcorps gevierd.  Het GMC bestond eigenlijk pas 10 jaar, maar voor het gemak werden de jaren van harmonie La Reunion Musicale (opgericht 1885) er bij geteld.  Ook werden de 3 jaren dat de harmonie niet actief was tussen 1926 en 1928 meegeteld. Op het feestterrein bij het terrein van de fa. Pessers aan de Nieuwendijk werd een festival gehouden met deelname van bijna 30 muziekcorpsen, 10 zangverenigingen en 1 mondharmonicavereniging.  Verder was er een danstent en een groot aantal kermisattracties die, ondanks het wat mindere weer op de 1e Pinksterdag, druk werden bezocht. Ene Philia schreef het volgende lofdicht over de jubilerende vereniging :
  Waar feest is, is de „Harmonie"
Met feestmuziek te vinden,
Zij weet In Geldrop jong en oud
Door klanken saam te binden.
Zij ging voorop... men volgde haar...
Beluisterde haar klanken...
De „Harmonie" thans vijftig Jaar... !
Een reden om te dànken!
Te danken voor het vele goeds,'
Dat zij vermocht te geven:
Zij bracht In Geldrop's „brouwerij"
Met haar muziek „meer leven"
Nu Geldrop's gouden „Harmonie"
Dit feit zal gaan herdenken
Door Geldrop feest van klank en kleur
Vier Zondagen te schenken,
Nu hopen wij, dat dit festijn
Er véél toe bij zal dragen,
Dat deze „oude" Harmonie
Van „Jeugd" blijve gewagen... !
Aan Geldrop trouw zal blijven;
Een wensch, die jong en oud spontaan,
Van hàrte onderschrijven.
Wij wenschen, dat de Jubilares
Nog jaren zal floreeren;
Dat Geldrop en de „Harmonie"
Voortdurend harmonieeren"!
 


Het Geldrops Muziekcorps in 1938Bron : Delpher Krantenarchief