HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo 1937

Algemeen nieuws

Spaanse burgeroorlog
De Spaanse burgeroorlog namt steeds grotere vormen aan.  Uit het buitenland kwamen steeds meer vrijwilligers aan om aan de oorlog deel te nemen.  Begin januari meldden zich binnen 14 dagen 10.000 Italianen zich aan om aan de strijd deel te nemen.  In totaal hebben meer dan 32.000 (waaronder ook 700 Nederlanders) vrijwilligers in de loop der jaren meegevochten tegen de fascisten van Franco.  Er komt ook een vluchtelingenstroom op gang.  Een Spaans gezin werd in Geldrop onder gebracht.

Plaatselijk nieuws

Oranjefeesten
Op 7 januari trouwde prinses Juliana met prins Bernard. Ter gelegenheid hiervan kreeg het personeel van de Wit wollendekenfabriek een extra uitkering van een dagloon en een dag vrijaf op de trouwdag.  De verlette uren werden ingehaald door 1 uur extra werken gedurende 8 weken.  In Mierlo-Hout werden op die dag 's morgens en 's middags veel activiteiten voor kinderen gepland o.a. een kinderoptocht. In de avond werd een grote fakkeloptocht gehouden met de deelname van meer dan plaatselijke verenigingen.  Ouders van kinderen hoefden geen oranjeversiering te kopen, die zou ter plekke worden uitgedeeld zodat de kinderen allemaal dezelfde versiering zouden dragen.

Bevolking
In oktober kon in Geldrop de 10.000e inwoner worden begroet.  Het was Adrianus Johanna Jansen, zoon van het echtpaar A.J. Jansen-Verberne, wonende in de Terborghstraat 2.  Namens het gemeentebestuur werd een spaarbankboekje, en namens de ambtenaren een zilveren rammelaar aangeboden.  Dit betekende een verdubbeling van het aantal inwoners ten opzichte van het aantal inwoners na de annexatie van Zesgehuchten in 1921.

Verkeer
Ook in de dertiger jaren maakte men zich al zorgen over de verkeersveiligheid.  Aangezien de fiets het voornaamste vervoermiddel was werden er door Veilig Verkeer Nederland over het hele land fietskeuringen gehouden.  Zo ook in Mierlo.  Dat men het indertijd ook niet al te nauw nam blijkt uit de uitslag.  Van de 82 fietsen die ter keuring werden aangeboden waren er slechts 8 goed.  Niet minder dan 13 fietsen hadden geen rem en 7 geen bel.  Bij de overige rijwielen werden andere min of meer ernstige mankementen geconstateerd.

Eind april werd dan eindelijk aangekondigd dat er een begin wordt gemaakt met de verbetering van het fietspad van Geldrop naar Eindhoven onder het spoorwegviaduct bij de Eindhovenseweg.  Nu de tramlijn was opgebroken kon in plaats daarvan een fietspad worden aangelegd.  Fietsers waren nu niet meer gedwongen om de drukke weg 2 keer over te steken.  De rijbaan kon nu worden verlegd, het 3 meter brede fietspad werd verhoogd en gescheiden van de rijbaan door een hekwerk. In juni was men met het opbreken van de tramrails tot in Mierlo gevorderd.  De stoomtram behoorde vanaf nu dus definitief tot het verleden.  Er komen voorstellen om de vrijgekomen ruimte van de trambaan tussen Geldrop en Mierlo te benutten om daar een verplicht fietspad aan te leggen zodat gevaarlijke situaties op de toch al smalle weg vermeden kunnen worden.

In december werd aangekondigd dat, in verband met bezuinigingen bij de Nederlandse Spoorwegen het station van Geldrop half mei 1938 gesloten zou worden voor personenvervoer.

Werkgelegenheid
Er leek een voorzichtige kentering te komen in de werkgelegenheid.  Er verschenen in bescheiden mate weer personeelsadvertenties, en in Mierlo nam in maart in twee weken tijd het aantal werklozen af met ruim 20 personen.  Als een goed teken van vertrouwen in de toekomst werd ook de beursgang van de NV, Tweka in september beschouwd.  Desondanks was het percentage werkloosheid nog hoog.  In het kader van de (met name in socialistische kringen vrij omstreden) werkverschaffing werd een begin gemaakt met de aanleg van een sportveld nabij het slachthuis.  Hierdoor kregen een veertiental jongeren tegen een kleine vergoeding (zakgeld) voor 3 maanden werk.

Nieuws met namen
In mei werd burgemeester Fleskens bij koninklijk besluit benoemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau in zijn functie als voorzitter van het bestuur van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven, een functie die hij reeds 25 jaar vervulde.  Toen dit nieuws bekend werd bracht het Geldrops muziekcorps, dat toevallig die avond een concert gaf op de markt, onmiddellijk een serenade voor de woning van de burgemeester, waarna het concert op de markt weer werd voort gezet.  Burgemeester Fleskens werd ook herkozen tot lid van de Eerste Kamer na de statenverkiezingen.  Als lid van de eerste kamer werd hij benoemd tot voorzitter van een commissie die tot taak had om een onderzoek in te stellen naar maatregelen die getroffen zouden kunnen worden om de lasten te verlichten voor grote gezinnen.

Op 10 juni kwam het trieste bericht dat na een lang ziekbed de pastoor van de Brigidaparochie, professor Antonius Josephus Franciscus Hansen in het Binnenziekenhuis te Eindhoven was overleden.  Pastoor Hansen was geboren in 1873 in Geertruidenberg, werd priester gewijd in 1898 en volgde in 1922 pastoor Janssen op als pastoor van de Brigidaparochie.  Als groot promotor van de Gregoriaanse muziek was hij in de commissie van Toezicht op de Kerkmuziek van het Diocesaan bestuur der Nederlandse St. Gregoriusvereniging vanaf de oprichting voorzitter, en was hij  lid van het Hoofdbestuur der Nederlandse St. Gregoriusvereniging voor het Bisdom Den Bosch.  Hij was ook een goede dirigent en componist.  Tot opvolger werd pastoor Albertus Antonius Maria van Mackelenbergh benoemd.

Kunst en muziek
Op 29 mei werd de 70e verjaardag gevierd van de inwoner van Geldrop, kunstenaar Jan van Oort.  Jan van Oort was vooral bekend als een van de schilders van de plaatjes voor de Verkade-albums van Jac P. Thijsse.  Hij schilderde in de periode 1906-1913 voor acht albums: Lente, Zomer, Herfst en Winter, Blonde Duinen, Bonte Wei, Bosch en Heide en voor Het Naardermeer.  Als voorzitter van het huldigingscomité overhandigde burgemeester Fleskens de jarige een envelop met inhoud, dienende tot het vervaardigen van een schilderstuk hetwelk als aandenken in het gemeentehuis zou worden geplaatst.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de harmonie St. Lucia in Mierlo werd een groot muziekfeest gehouden dat 4 dagen over 2 weekenden duurde. Gestart werd op 29 mei met een muzikale rondwandeling door het dorp door de jubilerende harmonie richting het feestterrein.  Op het terrein stonden verschillende vermakelijkheden als autobaan, schommels, zweefmolen, schiettent, een theater, diverse kleinere kramen, een grote danszaal en een kiosk, waarin de diverse korpsen hun nummers ten gehore konden brengen. Achtereenvolgens werd er gespeeld door de harmonie St. Lucia en harmonie Juliana uit Waalre.  De zondag werd wederom gestart met een muzikale rondwandeling door alle deelnemende verenigingen met daarna een optreden van de gezamenlijke harmonieën op het feestterrein.  Vervolgens optredens van fanfare St. Willibrordus uit Lierop, Mannenkoor St. Lucia Mierlo, het Geldrops Mannenkoor uit Geldrop, de fanfare Somerens Lust en de Zangvereniging Kunst na Arbeid uit Gerwen en de Kon. Stadsharmonie Phileutonia uit Helmond.  Op 5 juni werd het feest voort gezet met een concert door harmonie St. Lucia, gevolgd door een concert door het Helmonds muziekcorps.  De avond werd rond 10 uur besloten met een groots vuurwerk.  De laatste dag waren er nog optredens van de harmonie van Bakel, Stiphout, Ommel, Nuenen en Geldrop. Ter afwisseling zongen de zangverenigingen van Gerwen, 't Hout, Nuenen. en de gemengde zangvereniging Kunst en Vriendschap uit Eindhoven enige nummers.  Het afsluitend concert werd gegeven door harmonie Apollo's Lust uit Eindhoeven.  Al met al een geslaagd feest.

Religie
Op 4 november werd de 300-jarige sterfdag van bisschop Michael Ophovius (Michael van Ophoven) gevierd.  Hij was de zesde bisschop van den Bosch van 1626 tot 1637.  In 1629 werd hij na het beleg van den Bosch gedwongen de stad te verlaten.  Hij vond in maart 1630 onderdak bij de kasteelheer van Geldrop,  Amandus II van Horne.  Op het kasteel werd een eigen kapel voor hem ingericht en vanuit Geldrop bestuurde hij het bisdom.  In eerste instantie droeg hij de mis op in de kerk van Geldrop, en daarna, na het verbod om het vrij uitoefenen van het geloof, ook in de open lucht.  In december 1636 verschenen de z.g retorsie-plakkaten waarin alle katholieken werden gesommeerd om de Meijerij te verlaten. Hij vertrok naar Antwerpen en een jaar later overleed hij op 4 november 1637 in Lier.

portret van Bisschop Ophovius  door Peter Paul Rubens
omstreeks 1615, nu in het Mauritshuis in Den Haag


Opmerkelijk
Ook in de dertiger jaren werd er volop geklaagd over het feit dat bepaalde verboden niet of nauwelijks werden gehandhaafd.  Zo ook in een ingezonden brief in de krant van een visser die klaagde dat er ondanks een zwemverbod in de kanalen tussen Helmond en Mierlo daar volop gezwommen werd en dat de politie daar niet te zien was.  Volgens briefschrijver gebeurde het regelmatig dat er werd gezwommen op een wijze welke alle perken te buiten ging.  Het kon niet onzedelijker en dan te weten dat er dagelijks zoveel kinderen voorbij kwamen.  In een naschrift bij dit artikel schreef de radactie dat ze het volkomen met schrijver eens waren en dat het politietoezicht veel strenger zou moeten zijn om deze onwelvoeglijke en dikwijls aanstootgevende scènes van zich uit- en aankledende personen vlak bij de openbare weg te voorkomen.

Bron : Delpher Krantenarchief