HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo 1935

Werkgelegenheid
De algemene malaise hield in 1935 verder aan.  Zelfs bij de tricotagefabrieken sloeg de slapte toe, 150 personen in diverse fabrieken kregen al ontslag.  Bij de Haes in Mierlo werd in februari een loonsverlaging van 5% aangekondigd.  De lonen hebben hiermee de minimumgrens bereikt, er heerst dus grote onrust onder de werknemers.  In augustus verschenen er weer advertenties van de Tweka voor meisjes in de productie.  Een voorzichtige opleving misschien ?  Half november echter was het aantal werklozen in Geldrop onverminderd hoog, er stonden 331 werklozen ingeschreven, onder meer het gevolg van de 20 ontslagen bij de wollendekenfabriek van de Wit.  Voor de overige werknemers was slechts werk voor 50 procent.  En zo wist de Zuid-Willemsvaart begin december te melden dat bij het stempelkantoor in de H. Geeststraat in Geldrop een jonge man in een grote limousine een stempelkaart kwam aanbieden.  Toen bleek dat hij niet de eigenaar was werd hem te verstaan gegeven dat alleen de eigenaar zich kon melden.  Zonder resultaat, dus de jonge man verdween.  Even later kwam de limousine weer terug met Sinterklaas aan boord.  Dat bleek de eigenaar van de stempelkaart te zijn.  De kaart werd dus met de nodige eerbied afgestempeld.  Dit feit verklaart dus duidelijk waarom de Sint dit jaar niet zo vrijgevig kan zijn met presentjes als in andere jaren.

Folklore
In zuidelijk Nederland en België bestaan nog veel folkloristische gewoontes.  Zo wordt het halfvastenfeest nog volop gevierd.  In Antwerpen mochten de kinderen hun schoen of korfje met hooi onder de schoorsteen zetten, net zoals hier met Sinterklaas.  In Turnhout zongen de kinderen het volgende liedje :
  Kinderkens, hangt uw korfkens uit,
Ik heb wat nieuws vernomen :
Dat de Greef
Uwe neef
Die zal morgen komen.
Wat heeft de Greef al meegebracht ?
Vijgen en rozijnen
Koek en tes,
Scheer en mes,
Haantjes op een steksken !
Maar als gij dan niet wijzer zijt,
Dan zal ik m'er niet mee moeien ;
Dan zal de Greef,
Uwe neef,
Brenge een dikke roeie !
 
In Geldrop krijgen de kinderen met halfvasten een haan van taaitaai die aan de staart versierd is.

Nieuws met namen
In Mierlo-Hout vierde pastoor L. Verhoeckx zijn zilveren priesterjubileum.  De straten in de buurt van de kerk waren een grote vlaggenparade en voor de pastorie was een passende versiering van palmen en wimpels met de jaren 1910-1935 aangebracht.  Voor de hoofdingang stonden palmen en in de kerk hingen wimpels in de pauselijke kleuren.  Om 8 uur werd in een zeer drukke kerk de H. Mis opgedragen.  In de loop van de voormiddag mocht de jubilaris een dertigtal bloemmanden in ontvangst nemen.  Na de middag was er een druk bezochte receptie.  Als geschenk voor de pastoor had het jubileumcomité de keuze laten vallen op een monumentaal kruisbeeld van 4,50 meter hoogte dat op het kerkplein werd geplaatst.
Burgemeester Fleskens van Geldrop werd als kandidaat geplaatst op de lijst voor de verkiezingen der eerste kamer voor de RK Staatspartij.  Als hij gekozen zou worden moest hij afscheid nemen als lid van de tweede kamer.  Tevens werd dan tegemoetgekomen aan het bezwaar dat er al jaren leefde aan het feit dat hij 2 belangrijke bezoldigde openbare functies bekleedde. Het lidmaatschap van de eerste kamer is, zoals bekend, onbezoldigd.  Op 12 juli was het overigens 25 jaar geleden dat de heer Fleskens werd gekozen als tweede kamerlid.  Hij had sinds dien onafgebroken daar zitting gehad.  Op 14 september nam hij afscheid als 2e Kamerlid en ging verder als lid van de 1e Kamer.
In Mierlo werd op 27 juli het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester J. Verheugt gevierd.  Deze uit Zesgehuchten afkomstige bestuurder heeft gedurende zijn ambtstermijn veel voor de gemeente Mierlo betekend.  Zo nam hij in 1909 het initiatief voor de oprichting van de plaatselijke boerenbond en heeft daar lange tijd het voorzitterschap van bekleed.  Voor die boeren waren bijvoorbeeld goede waterlossingen van groot belang.  Hij maakte zich bij het waterschap van de Aa dan ook sterk voor de normalisatie van de Goorloop waardoor de ontginning van het Groot Goor mogelijk werd gemaakt. 80 HA waardeloze grond werd hierdoor omgezet in bouw- en weiland.  Ook zorgde het gemeentebestuur onder zijn leiding voor de ontginning van Klein Goor, Aardborst en Molenheide waarmee behalve aanwinst van cultuurgronden aan tal van werklozen inkomsten konden worden verschat.  Bij zijn aantreden was het ook met de wegen in Mierlo treurig gesteld.  Het stukje Provinciale weg van het raadhuis tot de kerk was het enige stukje "harde" weg in de gemeente.  Nu had iedere buitenwijk een geheel of gedeeltelijk verharde weg naar de kom van het dorp.  Ook zorgde hij dat voor de sterk groeiende bevolking  voldoende nieuwe woningen werden gebouwd.  En toen de elektriciteitsvoorziening in Brabant nog in de kinderschoenen stond was hij een van de eerste gemeentebestuurders die het nut hiervan in zag en er voor zorgde dat Mierlo samen met Geldrop werd aangesloten op het PNEM-net.  En twee jaar later werd Mierlo in samenwerking met Helmond aangesloten op de waterleiding.  Hij zorgde ook voor de bouw van 3 nieuwe scholen, de aanleg van een los-en laadplaats bij het Eindhovens kanaal, en de verbetering van de brandweer. Dit zijn slechts enkele gebieden waarop de heer Verheugt zich verdienstelijk heeft gemaakt.  Het jubileum werd uiteraard op grootse wijze gevierd.  Daags voor het feest werd heel het dorp uitbundig versierd waarbij de mooiste versiering bij het gemeentehuis werd aangebracht.  Vooral 's avonds als ruim 500 lampjes schitterden in alle kleuren leek het oude raadhuis wel een sprookjespaleis.  De dag zelf werd begonnen met een Heilige Mis, en nadat het gezelschap uit de kerk kwam werd de jubilaris verrast door een kinderhulde.  Een van de kinderen hield een toespraak :
  Edelachtbare heer Burgemeester, Mevrouw
De wapperende driekleur verkondigt alom
De vreugde der gansche gemeent.
Hier hebben uw kinderen in vroolijken drom,
Nu juichend zich om u vereend.
Aavaard, Burgemeester in deez' schoone stond
De heilwensch die 't Kind tot u richt.
Dat God, die U eens aan ons allen verbond,
Uw taak met Zijn zegen verlicht.
't Zij steeds voor het heil van de Burgerschaar
't Ga U en Uw Mierlo steeds goed.
Als 't geurige tuiltje, dat ik U thans bied,
Zoo bloeie geluk hier beneên.
Uw levenspad voere in verder verschiet
Langs rozen van vreugde u heen,
En evenals 't bloempje, door zegen en dauw,
Verfrischt wordt in geur en in gloed,
Zoo moge Uw volk door zijn liefde en trouw
U steunen bij al wat u doet.
Wat in de gemeente U doet.
Bewandel Uw zilveren baan nog veel jaren,
't Ga U en Uw Mierlo steeds goed.
Als 't geurige tuiltje, dat ik U thans bied,
Zoo bloeie geluk hier beneên.
Uw levenspad voere in verder verschiet
Langs rozen van vreugde u heen,
En evenals 't bloempje, door zegen en dauw,
Verfrischt wordt in geur en in gloed,
Zoo moge Uw volk door zijn liefde en trouw
U steunen bij al wat u doet.
 
Ook in Hout was bij de zusters een soortgelijk kinderhulde.  Hierna vertrok men naar een met tientallen bloemenmanden versierde raadzaal waar een uitermate druk bezochte receptie plaats vond en om half vier begon een defilé van de vele verenigingen uit het dorp.  Na een toespraak door de voorzitter van het feestcomité en een dankwoord van de jubilaris was er in de raadzaal weer een drukbezochte receptie maar nu van mensen van buiten het dorp.  Nog tot laat in de avond werd er overal gevierd met muziek en andere voorstellingen.

Verkeersvoorzieningen
Over de toestand van het wegennet wordt steeds meer geklaagd.  Door het toenemende autoverkeer worden steeds hogere eisen gesteld aan de wegen.  Het onderhoud door bv de provincie laat te wensen over.  Was de provinciale weg tussen Geldrop en Mierlo in 1920 nog goed te noemen (zelfs beter dan menig rijksweg) , in 1935 voldeed deze weg absoluut niet meer aan de eisen van deze tijd.  Het onderhoud geschiedt op zeer primitieve wijze.  Telkens na een aantal jaren wordt de weg ingesmeerd met teer of een soortgelijk product waar kiezel over heen gestrooid wordt.  Dan laat men de weg liggen zonder er iets aan te doen.  Men laat het aan auto's en andere voertuigen over om de kiezel in de weg te rijden.  Een gedeelte van de kiezel die los blijft liggen verdwijnt naar de kant.  Na verloop van tijd wordt deze losse kiezel opgeruimd.  Het resultaat van deze manier van onderhoud is echter dat de weg steeds smaller wordt omdat het grote verkeer dat voor inrijden moet zorgen zoveel mogelijk op het midden van de weg blijft. Aan de weg tussen Geldrop en Mierlo kan men precies zien hoeveel behandelingen de weg in de loop van de jaren heeft gehad want de kant van de weg gaat trapsgewijs naar beneden.  De weg is hierdoor gedurende de tijd behoorlijk smaller geworden.

Gemeenteraadsverkiezingen
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Mierlo werden door Gedeputeerde Staten in den Bosch ongeldig verklaard omdat de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau ontbrak.  De gemeenteraad had deze uitslag in eerste instantie toch voor geldig verklaard, maar de burgemeester had hiertegen beroep aangetekend.  Er zouden dus nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden.  De gemeenteraad kon in beroep bij de Kroon.  Voor dit beroep was een beslissing van de gemeenteraad nodig, maar bij behandeling hiervan in de gemeenteraad waren niet voldoende raadsleden aanwezig om een besluit te nemen (slechts 3 van de 11).  Tot die nieuwe verkiezingen zat Mierlo dus zonder gemeenteraad en wethouders.  De nieuwe verkiezingen werden gepland op 2 oktober.  Tot tijdelijk loco-burgemeester werd tot die tijd de heer P. Foederer benoemd.  Na de nieuwe verkiezingen bleek de samenstelling van de raad op een plek af te wijken van de vorige verkiezing.  Op 14 oktober kon dan de nieuwe raad benoemd worden.  Ook de wethouders konden nu benoemd worden in de personen van de heren Biemans en van Wijk.

Overig kort nieuws
Kasteel
Bij gemeenschappelijke beslissing van de ministeries van Financiën en Landbouw en Visscherij is het Landgoed Kasteel Geldrop onder de natuurschoonwet geplaatst.  Het terrein is niet voor het publiek open gesteld.
Klokkenwijding
In de Brigidakerk werden nieuwe klokken ingezegend.  Deze klokken dragen de namen Maria Brigida, Maria, Joseph en Aloysius, wegen respectievelijk 2300, 1400, 975 en 280 K.G. en zijn gestemd cis, e, fis en a, eenmaal gestreept. Het opschrift van de groote klok luidt: „lek ben de groote clock door ongeluck gebroken ende door last van den Heer lantcommandeur vergooten. Mamees Fremy heeft mij alle drie gooten 1710". Tot zoover is de tekst overgenomen van de oude klok. Vervolgens luidt het opschrift: ..Opnieuw gescheurd. Vergoten 1935. H. Maria Brigida, bescherm de huisgezinnen van Geldrop". De tweede of e-klok draagt de woorden: „Onze Lieve Vrouw Maria Moedermaagd wij bidden U bescherm en zegen al onze moeders" De derde „Sint Joseph, bewaar ons voor rampen, onheil en tegenspoed. Geef vrede Heer in onze dagen".  De vierde heeft weer een gedeelte tekst overgenomen van de oude klok: „Mamees Fremy me fecit 1716". De rest luidt: ,.Vergoten 1935. H. Aloysius behoudt onze jeugd in vast en sterk geloof en ongekreukte reinheid. Amen". De keuring der klokken is geschied in augustus door prof J. Molders te Keulen en in september door dr. A. Smijers te Utrecht en had een zeer gunstig resultaat.  In 1942 zijn deze klokken door de Duitsers gevorderd en omgesmolten.
Storm
Een flinke zuid-wester storm heeft tijdens de kermis van Mierlo huis gehouden. Bijna elke tent op de kermis had meer of minder schade.  De meeste schade had de danstent van de heer Mollemans opgelopen.  Het hele dak werd afgerukt en was op meerdere plaatsen gescheurd.  De laatste dag van de kermis kon deze tent dus niet meer gebruikt worden, een flinke schadepost voor betrokkene.


Bron : Delpher Krantenarchief