HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo 1934

Over de hele wereld ontstaat steeds meer politieke onrust.  In Duitsland wordt de Rijkseenheidswet afgekondigd. De landsregeringen verliezen hun laatste restje soevereiniteit en worden strikt ondergeschikt aan de rijksregering.  In Oostenrijk wordt de eenpartijstaat ingesteld.  Hierdoor breekt een kortstondige burgeroorlog uit omdat de socialisten in opstand komen tegen een verbod van hun partij.  De opstand wordt ten koste van enkele honderden doden de kop ingedrukt.  De ontwapeningsconferentie in juni mislukt omdat Frankrijk het niets eens is met de Duitse wens van wapengelijkheid.  In de ´nacht van de lange messen´ worden een aantal politieke tegenstanders (waaronder Ernst Röhm) van Hitler vermoord.  De Nazi's in Oostenrijk proberen een staatsgreep de plegen, maar ook deze wordt de kop ingedrukt.  Italië stuurt zijn leger aan de Oostenrijkse grens om Duitsland duidelijk te maken dat een ingrijpen niet wordt getolereerd.  In Duitsland komt rijkspresident von Hinderburg te overlijden, Adolf Hitler wordt zijn opvolger.  Japan eist de er een einde komt aan de verhoudingen in de grootte van de vloot ten opzichte ben Engeland en de Verenigde Staten.  Een politieke moordt in Rusland is de aanleiding tot een grote zuivering in de communistische partij.  Japan beëindigd zijn acties in China, de spanningen tussen Rusland en Japan lopen op en in China beginnen de communisten met de grote mars.
In Nederland is er in juni een oproer (vooral in Amsterdam, de Jordaan) ook bekend als de Jordaanoproer.  Er vallen 6 doden en 47 gewonden.

Openbaar vervoer
Bij de Staten Generaal worden 2 wetsontwerpen ingediend om te komen tot een fusie tussen een zestal Brabantse bus- en tramondernemingen.  De Tramwegmaatschappij Eindhoven-Geldrop was een onderdeel van deze ondernemingen.  De TEG, die nooit winst had gemaakt en daardoor ook wel de bijnaam "Ter Ere Gods" had werd hierdoor opgeheven.  De BBA (Brabantsche Buurtspoorwegen en Autobusdiensen) was geboren.  De trams werden vervangen door bussen en de laatste personen op deze lijn werden in 1935 vervoerd en in de loop van 1936 werd ook het vrachtvervoer gestaakt.  De rails werd in 1937 gesloopt en die kon vanwege de toen geldende hoge ijzerprijzen nog voor een mooi bedrag worden verkocht.

Sport, spel en ontspanning
Tijdens de wintermaanden werd er weer volop geschaatst.  De Geldropse IJsclub de IJsbeer organiseerde op het Wolfsven in Mierlo schaatswedstrijden die uitsluitend toegankelijk waren voor de leden van de vereniging.  Het ging hier om wedstrijden in het schoonrijden.  De gemeente Mierlo verleende haar volledige medewerking op voorwaarde dat de verkoop van versnaperingen langs de baan alleen was voorbehouden aan inwoners van Mierlo.  Dat het ijs niet overal even betrouwbaar was blijkt uit een bericht een week later toen de 18-jarige J. vd Tillaar tijdens het schaatsen op het Grootven door het ijs zakte.  Hij kwam er met een nat pak van af.
De rector van Tivoli vraagt het gemeentebestuur om een gedeelte van het Arnaudinaplein te mogen gebruiken om speeltoestellen voor de kinderen van de kleuter- en lagere school te plaatsen.  Onder nog nader te bepalen voorwaarden gaat het gemeentebestuur hier mee akkoord.
In Mierlo-Hout organiseerde de fanfare Unitas op 7-8 en 15 juli vanwege haar 10-jarig bestaan een groots opgezet muziekfestival met deelname van vele muziek- en zangverenigingen.  Een festivalterrein met vele tenten en verlichting werd ingericht op een terrein aan de Provinciale weg.  Het festival werd begonnen met een muzikale wandeling door het dorp door de organiserende vereniging met aansluitend een concert in de kiosk op het festivalterrein.  Het avondconcert was toevertrouwd aan het Helmonds muziekcorps.  De volgende dag wordt er weer begonnen met een rondwandeling door alle deelnemende verenigingen met aansluitend weer diverse concerten.  Het avondprogramma wordt verzorgd door de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia uit Helmond.  De laatste dag werd weer begonnen met een muzikale rondgang door de dorp, en het festivalterrein werd daarna weer gevuld met muziek door de diverse deelnemende gezelschappen.  Als klap op de vuurpijl volgde er tenslotte een groots concert door de harmonie St. Michael uit Thorn en het Helmonds muziekcorps.  Na afloop konden de organisatoren met grote tevredenheid terug kijken op een geslaagd evenement.
In september werd in Geldrop in de Dwarsstraat een nieuw bioscooptheater geopend, het Alcazar.  Eigenaar wilde dit theater in de "oude trant" exploiteren, dus met stomme films.

Gildefeesten in Mierlo
Ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het gilde Sint Sebastiaan werden grote gildenfeesten georganiseerd van 20-22 mei. Vele 10-tallen gildes uit de verre omgeving namen aan de feesten deel. Kanongebulder kondigde het begin van de feesten aan.  De straten van Mierlo waren volgepakt met mensen om de bonte stoet te zien passeren.  De openingsrede werd gehouden door burgemeester Verheugt waarna een tweede spreker enkele regels uit de feestgids citeerde :
  Ons gilde viert, ons gilde juicht!,
Dun doek en groen, dat alomme getuigt
Van vreugde en jubel, naar Brabantsche trant
In vredige leute voor iederen stand.

Welkom gilden, weest welkom hier!
Ontplooit uwe kunst met trom en banier
Meet uwe krachten in eerlijken strijd
Houdt hoog d'oude trouwe, en ridderlijkheid.
Welkom Brabanders, Limburgers ook gij
Op 't huidige feest in 'n bloeiende Mei.
De faam van uw kunnen is wijduit
verbreid,
Ons heilsalvo's worden u beiden gewijd!
 
Ook bracht spreker een dankwoord uit aan H.M. de koningin voor het schenken van de eerste prijs.  Harmonie St. Lucia speelde daarna het volkslied en vertrok toen samen met alles deelnemende gildes, turnvereniging Uno Animo en de accordeonvereniging uit Helmond weer in een lange stoet door het dorp.  's-avonds werd er vervolgens op het feestterrein nog een concert gegeven door diezelfde accordeonvereniging.
Op maandag werd het feest geopend met een plechtige H. Mis door de pastoor en na de dienst verzamelden de deelnemende verenigingen zich bij het gildehuis vanwaar de stoet vertrok richting feestterrein, voorafgegaan door rijvereniging St. Ludovicus en begeleid door harmonie St. Lucia en fanfare Unitas van het Hout.  Nadat de stoet het feestterrein hadeikt werd een aanvan genomen met de diverse wedstrijden zoals Standaardrijden, Vaandelzwaaien, Trommelslaan en Schieten.  Om 7 uur begon een druk bezocht concert door harmonie Amicitia uit Tongelre.  De laatste dag was er nog een druk bezochte kermis op het feestterrein waarbij de jeugd uiteraard veelvuldig van de gratis toegankelijke mallemolen gebruikt maakte.

Branden
Half april ontstond er een grote bos- en heidebrand op de Strabrechtse heide bij Lierop.  Het vuur breidde zich snel uit richting Mierlo en Heeze, en later viel ook het gebied tussen Mierlo en Geldrop ten prooi aan de vlammen.  Met alle macht werd er door honderden brandweerlieden en inwoners van omliggende dorpen getracht de brand te blussen.  Na vele uren was de brand geblust, tussen de 400 en 500 HA bos en heide waren totaal verwoest.  Vooral de omgeving van het Beuven werd zwaar getroffen.  De Heezer bossen bleven gespaard.  De oorzaak was waarschijnlijk onachtzaamheid met vuur door een wandelaar.

Werkgelegenheid
De crisis doet zich nog steeds gelden.  Bij gebrek aan orders kregen bij de fa. Pessers in Geldrop een 40-tal arbeiders voorlopig ontslag aangezegd.  Ook bij de wollenstoffenfabriek A. vd Heuvel werd door het personeel minder gewerkt bij gebrek aan orders.  Ook de sterk teruglopende werkgelegenheid in buurgemeentes heeft grote invloed.  De slechte positie van de industrie in Helmond drukt zwaar op veel gezinnen in Mierlo-Hout.  De Vincentiusvereniging probeert alles om de ergste kantjes van de de armoede af te slijten, maar komen fondsen tekort.  In de kerk worden daarom extra collectes gehouden.

Nieuws met namen
In het binnengasthuis in Eindhoven overleed in februari op 68-jarige leeftijd Dr. L.J.M. van Erp.  Dr. van Erp was ruim 30 jaar practiserend huisarts in Geldrop.  Ook was hij geneesheer voor de gemeente Mierlo.  Als nieuwe arts in Mierlo werd benoemd dr. E.D.M. Kerssemakers, in Geldrop was dat dr. F. Koch.
Bij koninklijk besluit werd burgemeester JCJ Verheugt voor 6 jaar herbenoemd als burgemeester van Mierlo

Religie
In Mierlo werd de 400e sterfdag van kardinaal Willem van Encke(n)voirt herdacht.  Kardinaal van Encke(n)voirt was geboren in Mierlo en was ondermeer oprichter van het plaatselijke apostelhuis.  Op 30 augustus ontstond er echter een grote brand waarbij het apostelhuis tot de grond toe af brandde.  De brandweer die een uur later ter plaatse kwam, kon niet meer doen dan zich beperken tot het nablussen van de brand.  De schade is verzekerd en de herbouw is na aanbesteding (alleen voor katholieke aannemers, de eigenaar was tenslotte de parochie Mierlo) voor een bedrag van 9.400 gulden gegund  aan aannemer M. Verbruggen uit Mierlo.
Op 1 september vierde men in Mierlo-Hout het 50-jarig bestaan van de parochie St. Lucia in Hout.  Tot dan toe vielen de gelovigen onder de parochiekerk van Mierlo dorp, maar de afstand was voor de Houtenaren nogal groot.  Zij hadden dan ook met grote regelmaat er bij de bisschop op aangedrongen om een eigen parochie te mogen stichten.  Op 19 oktober 1883 kreeg kapelaan Nicolaas F. Elzen dan ook de opdracht van mgr. Godsschalk om dit in gang te zetten.  Deze had in Helmond en omstreken vele vrienden en met hun hulp en de vele donaties van de parochianen en de bisschop wist hij snel de benodigde gelden bij elkaar te halen.  Op 19 maart kon de eerste spade voor hulpkerk en pastorie in de grond gestoken worden en op 1 september konden dezen betrokken worden.  Op die dag ontving kapelaan Elzen zijn benoeming tot pastoor van deze parochie.  De bouw van de definitieve kerk begon in april 1896 en werd voltooid in mei 1897.  33 jaar lang heeft pastoor Elzen de parochie bestuurd tot hij op 15 september 1917 op 72-jarige leeftijd overleed.

Besmettelijke ziektes
Voornamelijk (kleuter)scholen in Mierlo werden getroffen door besmettelijke ziektes.  Eerst brak en in mei een mazelenepidemie uit, gevolgd door de bof (ook wel dikoor genoemd) in juni.  In november overleden in Geldrop 2 kinderen aan mazelen.  De ziekte heerst daar in meerdere gezinnen.