HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo 1928
De Olympische zomerspelen van 1928 werden in juli/augustus in Amsterdam gehouden. Deze spelen leidden tot heftige discussies. Voor het eerst namen vrouwen deel aan de spelen en de wedstrijden werden ook op zondag gehouden. In onze gemeenten werd meer gesproken over andere zaken. Voor Geldrop was 1928 het jaar van de gouden bruiloften. Voor maar liefst vijf gouden paren werden buurtcommissies gevormd om op grootse wijze deze gedenkwaardige gebeurtenissen te vieren. In Mierlo waren de verhoudingen binnen de gemeenteraad lang het gesprek van de dag.

Een stakende gemeenteraad.
Voor 22 augustus was er om vijf uur 's namiddags in Mierlo een raadsvergadering uitgeschreven. Op de agenda stonden o.a. de aanpassing van de politieverordening (want, "het is gebleken dat deze zomer het Wolfsven is misbruikt om er te zwemmen"), wijziging van de gemeentebegroting en het rapport over de drinkwatervoorziening. Om tien voor half zes waren alleen de voorzitter, de twee wethouders en raadslid Knoops aanwezig. Burgemeester Verheugt sloot de vergadering. Kort daarna kwamen de andere raadsleden binnen. De burgemeester stuurde ze naar huis met de mededeling dat er vrijdag 24 augustus om vijf uur opnieuw vergaderd zou worden. Vrijdags herhaalde zich hetzelfde tafereel. Dezelfde personen kwamen weer opdagen, maar de acht andere raadsleden lieten zich niet zien. De onderlinge verhoudingen waren slecht. Raadsleden vonden dat zij te weinig invloed konden uitoefenen op de agendapunten van de raadsvergaderingen. De verharding van de Wilhelminastraat was echter de druppel die de emmer deed overlopen. B en W hadden besloten, zonder het in de raadsvergadering te bespreken, dat eerst de Wilhelminastraat beklinkerd zou worden. Nou, de Houtse raadsleden kenden nog wel een aantal straten op het Hout die veel harder aan een opknapbeurt toe waren. Ook de roddels over de benoeming van de wethouders had kwaad bloed gezet. Zes raadsleden, een meerderheid dus, zou in het cafe de keuze vooraf al beklonken hebben. De burgemeester plande een nieuwe bijeenkomst op maandag 27 augustus om drie uur in de namiddag. De raadsleden zouden meer invloed krijgen op de inhoud van de agenda. Dat was blijkbaar voldoende om er voor te zorgen dat iedereen aanwezig was. De agenda werd zonder problemen afgewerkt. In het verleden maakte de rondvraag een groot deel uit van een vergadering. Iedereen had wel wat te melden over een defecte straatlantaarn, een slecht wegdek of overlast van konijnen in de eigen wijk. In deze vergadering werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag, want volgens raadslid Foederer was dat "monnikenwerk".

Ontwikkeling industrie

Voor personeel van de Fa. Ignatius de Haes in Mierlo begon het jaar goed.  In hun loonzakje over december 1927 bevatte namelijk voor alle gehuwde en ongehuwde kostwinners een kerstgave die varieerde van 6 tot ruim 23 gulden, een welkome aanvulling op hun inkomen.  Ook een teken van de goede gang van zaken bij deze firma.  Bij alle takken van de industrie in Geldrop en Mierlo gingen de zaken goed.  Bij de NV Geldropse tricotagefabrieken werden nieuwe naaikamers en ateliers gebouwd die na voltooiing met de reeds bestaande fabriek, plaats zouden kunnen bieden aan ca. 500 medewerkers.  Nieuwe medewerkers werden met advertenties gelokt om er te komen werken.  Vrij vervoer per tram werd daarin aangeboden.  Ook de NV Wollenstoffenfabriek van de Heuvel en zoon heeft een terrein van ongeveer 3000 m˛ aangekocht om er een nieuwe weverij te bouwen.  Na aanbesteding werd het werk gegund aan de firma Dudok en Aerts voor f 36.203.  De fa. Vissers en Eijken kochten een aantal panden in de Langstraat.  Deze panden werden gesloopt ter uitbreiding van de fabrieken.  Door de wollendekenfabriek "Nederland" wordt uitgebreid met de aanbouw van een groot magazijn en een kantoor.  Dit werk werd gegund aan v. Gerven en Verra te Eersel voor ƒ 18.900.  De fabriek van vh Ignatius de Haes in Mierlo werd met 1200 m˛ vergroot.  Het aantal van 200 weefgetouwen kon hierdoor aanmerkelijk worden vergroot, wat een grote impuls voor de textielindustrie in Mierlo was.  Bij vrijwel alle fabrieken werd personeel gevraagd en een aantal werkgevers beloofde mooie secundaire arbeidsvoorwaarden.  Zo kregen alle arbeiders van de fa. W. Swinkels in Mierlo een vakantietijd van 3 dagen met behoud van loon en gehuwden kregen een kindertoeslag.  Ook de fa. de Haes voerde deze maatregel in met ingang van 1 januari 1929.  Dat het niet altijd rozengeur en maneschijn was bleek wel uit het feit dat in de zomermaanden tijdens korte periodes van slapte bij de fa. van den Heuvel diverse arbeiders zonder inkomen naar huis werden gestuurd, terwijl in een periode van drukte tot wel 12 uur per dag gewerkt werd zonder extra vergoeding.  Ook werd in Mierlo nog kinderarbeid geconstateerd bij een werkgever.  Proces verbaal werd door de politie opgemaakt.

Woningbouw
De uitbreiding van de fabrieken van de NV Philips in Eindhoven had ook grote gevolgen voor de omliggende dorpen.  In Geldrop werden nieuwe woningen gebouwd op klein Braakhuizen en bij de Servafabriek aan de Losweg.  Zelfs in Mierlo werden de laatste huizen die daar beschikbaar waren verhuurd.  De trams die 's morgens en 's avonds naar en van Eindhoven reden waren dan in het spitsuur druk bezet.  De NV Philips kocht in Tivoli van de baron van Tuyll van Serooskerken gronden met een grootte van 186 Ha  om daar 1.000 nieuwe arbeiderswoningen te realiseren.  In Mierlo waren er begin 1928 in totaal 985 woningen.  Van de bestaande woningen en andere gebouwen waren 547 aangesloten aan het elektrisch net, met een totaal verbruik over 1927 van 111.251.  Een gemiddelde van 200 kWh per jaar.  Ter vergelijking : het huidig gemiddeld jaarverbruik is 3.300 kWh per huisgezin.

Scholen
Door al die nieuwe inwoners door de aantrekkende werkgelegenheid steeg natuurlijk ook het aantal kinderen.  De pas in november 1927 geopende R.K. jongensschool in Mierlo moest binnen het jaar 2 keer uitgebreid worden.  Ook de R. K. meisjesschool, met als hoofd de Eerw. Zr. Bonaventura, van de Eerwaarde Zusters Franciscanessen uit Oirschot, bleek snel te klein. 
Op Zesgehuchten wilde het kerkbestuur onder leiding van pastoor van Hooff een bijzondere jongensschool oprichten.   45 ouders van kinderen hadden al toegezegd dat zij hun kinderen naar die nieuwe school zouden sturen. Op 19 mei 1928 besloot het gemeentebestuur naar aanleiding van dat verzoek om de school over te dragen. De werkelijke overdracht en de stichting van de r.k. bijzondere lagere school-C vond plaats op 9 juni 1928. Vier niet-katholieke leerlingen werden van school verwijderd en moesten voortaan de openbare lagere school in de Stationsstraat bezoeken.  Verder waren er in Geldrop plannen om binnen afzienbare tijd over te gaan tot stichting van een  nieuwe bijzondere meisjesschool voor lager onderwijs op Groot Braakhuizen, terwijl de fröbel- en bewaarschool der bijzondere school op het Boogaardeind aanmerkelijk zou worden uitgebreid. Ook bestonden er plannen de openbare lagere school school in de Stationsstraat om te zetten in een bijzondere, terwijl dan enkele lokalen van de oude school in de Kerkstraat ter beschikking konden worden gesteld voor het openbaar lager onderwijs.
In Mierlo tenslotte werd het voorstel gedaan om de openbare lagere school op Hout op te heffen en over te dragen aan het kerkbestuur om er een bijzondere lagere school van de maken.  Aangezien hierdoor de laatste openbare lagere school in deze gemeente zou verdwijnen zou hiermee niet meer kunnen worden voldaan aan de wettelijke verplichting om een openbare school te hebben in een gemeente.  Ingevolge artikel 19 van de wet op het onderwijs van 1920 moest er in elke gemeente een voldoend aantal openbare lagere scholen bestaan, doch kon hiervan voor telkens 5 jaren ontheffing worden verleend door H. M. de Koningin. Besloten werd om die ontheffing aan te vragen.  Als die niet zou worden verleend zou er een andere oplossing gezocht moeten worden.  Op 5 november vond de plechtige inzegening plaats van de R. K. School. Om half tien werd een plechtige M. Mis opgedragen, waarna Pastoor Strijbosch de inzegening verrichtte.

Een nieuwe harmonie
Aan alle oud-leden van de in 1926 opgeheven harmonie „La Reunion Musicale" werd een brief geschreven om te komen tot de oprichting van een nieuwe harmonie.  Op 20 maart kwamen verschillende oud-leden in vergadering bijeen in de oude harmoniezaal bij F. van Woerkom waar bij algemene stemmen werd besloten tot de oprichting van een nieuw muziekcorps en tot aanschaffing van instrumenten over te gaan.  Het voorlopig bestuur zou bestaan uit de heren Fr. Bemelmans, W. v. d. Boom, H. v. d. Linden, M. v. Laarhoven en Jos. Verleg.  De nieuwe harmonie krijgt als naam ,,Geldrops Muziekcorps" en de dirigent wordt H. Smeulders uit Nuenen.  Verscheidene inwoners van Geldrop hadden zich reeds als honorair lid laten inschrijven, om zodoende mee te werken aan de opbouw van de nieuwe harmonie.  Begin juni liggen al een aantal instrumenten ter bezichtiging in de vitrine van de heer Bemelmans in de Kerkstraat en op zondag 10 juni wordt na de hoogmis en na de gebruikelijke groet aan de burgemeester, de eerste muzikale rondwandeling door het dorp gemaakt.

Vervoer en verkeer
Door de grote aantallen verplaatsingen van personen en goederen werd  de tram steeds belangrijker.  Het materieel werd dan ook steeds zwaarder belast met zeer vervelende consequenties.  Ter hoogte van de boterfabriek in Mierlo brak de as van een goederenwagon.  Het duurde geruime tijd voor de lijn weer vrij was.  Passagiers moesten dus overstappen.  En op 10 november brak van een goederenwagon komende vanuit Helmond bij het optrekken tegen de brug bij het Eindhovens kanaal de koppelstang.  Zes zwaar beladen goederenwagons begonnen met grote vaart terug te lopen.  De personentram die er kort achter reed kon een botsing niet voorkomen met als gevolg dat de machine en drie volgende personenwagens uit de rails liep. Een van de achterste goederenwagens was geheel over de machine heen geschoven, terwijl de ketel van de machine was gesprongen. De machinist kreeg wonder boven wonder geen letsel en enkele passagiers van de personentram werden door glasscherven licht gewond. De materiële schade was echter aanzienlijk. 
Ook de auto neemt een steeds groter aandeel in het verkeer, de wegen (meestal nog niet verhard) zijn daar echter niet op berekend.  De krant schreef over de situatie in Mierlo het volgende : "Wie tegenwoordig den provincialen weg passeert op den Heuvel, komt tot de overtuiging, dat de toestand daar gewoonweg onhoudbaar is. De weg maakt op dat punt tusschen de woning van den burgemeester en café van Hoof een scherpe bocht. Nog onlangs werd bij een aanrijding tusschen twee auto's een der inzittenden uit de auto geslingerd en brak zijn arm, terwijl 't voertuig geheel vernield werd. Alle 3 a 4 minuten snorren auto's af en aan. Daar de meeste naar den kant der woning van den burgemeester rijden, wordt de weg daar deerlijk gehavend, zoodat diepe groeven ontstaan. Behalve dat, hebben ook de vensters en ruiten bij regenachtig weer veel te lijden van 't opspattende slijkt. 't Is daar dan gewoonweg een modderpoel. Muren, vensters en ramen van dit mooie huis zien er dan schandalig uit, bespat als ze zijn met modder. Wel prettig voor de bewoners die bij regenachtig weer den ganschen dag kunnen schrobben en poetsen echter met weinig resultaat."