HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo 1927

Niet alleen in 2016 had Geldrop last van hoog water. Ten gevolge van aanhoudende regen is het waterpeil van de Kleine Dommel dusdanig gestegen dat verschillende weilanden langs deze rivier zijn ondergelopen. Voorjaarswerkzaamheden op het land worden hierdoor ernstig belemmerd.
Burgemeester Fleskens wordt herbenoemd als burgemeester miv 4 mei. Tot loco-burgemeester is benoemd Baron Max van Tuyll van Serooskerken.
Op de eerste juni treft een tornado de achterhoek (bekend als de cycloon van Neede). Waarschijnlijk is dit de zwaarste die Nederland ooit heeft getroffen. Er vallen 10 doden en 150 gewonden. Overal in het land worden collectes gehouden om het leed enigszins te verzachten. Een collecte in Geldrop (totale bevolking nog geen 6.000 personen) brengt een bedrag van Fl. 322,50 op.

In januari vindt een massaontslag plaats bij Fa Swinkels in Mierlo wegens een gebrek aan orders. Alle werknemers boven 22 jaar krijgen ontslag aangezegd, dit betreft 70-80 mensen. In de kranten wordt schande gesproken over deze stap, immers het betreft hier dus voor een groot gedeelte huisvaders en kostwinners terwijl men toch zou mogen verwachten, dat deze op de allerlaatste plaats voor ontslag in aanmerking zouden komen. Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse textielarbeidersbond Sint Lambertus richt een dringend beroep op het gemeentebestuur van Mierlo om ten spoedigste een steunregeling te ontwerpen en in werking te stellen om langs deze weg de arbeiders van Mierlo enigszins te hulp te komen in de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren, daar velen van hen niet in aanmerking komen voor een uitkering uit de werkeloosheidskas van de bond omdat ze nog niet 26 weken lid waren van de bond en dus nog niet voldoende contributie hadden betaald. Daardoor zouden zij direct van alle inkomsten verstoken zijn. Op dit verzoek wordt door B&W afwijzend beschikt. B&W voelen meer voor werkverschaffing. Hier is reeds een begin mee gemaakt. Wl is het loon iets terug gebracht en zal nu zijn maximaal f. 15,75 voor gehuwden met 5 of meer kinderen, f. 14,40 met 4, f. 13,65 met 3, f. 12,60 met 2, f. 11,55 met 1 kind, f. 10,50 gehuwd zonder kinderen en f. 7 voor ongehuwden.
In de loop van het jaar wordt het toch allemaal wat beter. In mei is de werkloosheid al aanzienlijk verminderd. Op de gemeentelijke werkverschaffing werken nu nog maar enkele personen, zodat is te voorzien dat deze voorziening op korte termijn zal worden stop gezet. In de vroegere stroohulzenfabriek op het Hout, die reeds enige jaren heeft leeg gestaan, zal spoedig een nieuw bedrijf beginnen.
In augustus wordt in Mierlo de nieuwbouw gestart van een magazijn voor de NV Katoenmaatschappij vh Ign. De Haes.

In Geldrop echter gaan de zaken zeer goed. In maart worden vier arbeiderswoningen aan de Mierloseweg naast de fabriek van de fa de Heer gesloopt tot verdere uitbreiding van de fabriek, zodat voor de derde keer in een paar jaar de fabriek weer aanmerkelijk wordt vergroot.
Bij de Fa de Heer wordt in februari een bedrijfsharmonie opgericht, 27 instrumenten worden door de de firma aangekocht. Als president wordt gekozen magazijnmeester de Jager, terwijl Nico van de Hurk wordt benoemd tot dirigent van deze harmonie. De heer van de Hurk is ook directeur van de zang- en toneelvereniging Los Amigos" De repetities worden trouw bezocht en de verwachting is dat reeds in deze zomer een muzikale rondwandeling gemaakt kan worden. In mei wordt een bedrijfsbrandweer opgericht. Op 26 november wordt door de firma een bedrijfspensioenfonds opgericht. Een eerste forse bijdrage wordt door de firmant gestort. De firma de Heer is het eerste Geldropse bedrijf dat een pensioenfonds heeft voor zijn medewerkers. Week na week staan advertenties in de krant waarin nieuw personeel wordt gevraagd voor o.m. bekwame naaisters. Er wordt zelfs gratis vervoer per tram van en naar het werk aangeboden (de tram stopt voor de deur).
Overal uit Geldrop komen mooie berichten over de werkgelegenheid. Men meldt dat de werkloosheid in deze gemeente als het ware tot het verleden behoort. Op de fabrieken. wordt geregeld doorgewerkt terwijl op sommige het ploegenstelsel in werking is om de orders op tijd te kunnen uitvoeren.
Ook de fa de Wit neemt weer mensen aan. In maart kunnen weer een 8-tal werkelozen daar aan de slag. Regelmatig verschijnen advertenties door deze firma. Ze vragen voor direct tegen hoog loon wevers/weefsters, voor jaquard en revolvergetouwen en bekwame monteur-getouwstellers voor deze getouwen.
Bij de fa Vissers Eijcken worden door een overvloed aan werk door sommige arbeiders 100 uur en meer per week gewerkt. Zelfs op Hemelvaart is er gewerkt. Textielbond Sint Lambertus schrijft dat zulke dingen niet echt bevorderlijk zijn om de verhoudingen werkgevers-arbeiders in goede banen te leiden. Advertenties voor het aantrekken van nieuwe medewerkers staan regelmatig in de krant.
De fabriek aan de Helze, onlangs in handen over gegaan van de baron van Tuyll van Serooskerken, is weer voor een jaar verhuurd aan een firma die de machines heeft gekocht die zich nog in het gebouw bevinden, met het doel een loonspinnerij te exploiteren.
De Serva fietsenfabriek aan de Losweg heeft de gebouwen van de Fa Beemaf, gelegen naast hun fabriek gekocht om te verbouwen tot rijwiellakkerij. Bij onderhandse aanbesteding is deze verbouwing opgedragen aan de aannemer J. Strijbosch voor de som van Fl. 6.900. De firma Beemaf verhuist naar Eindhoven in de gebouwen van de Serva daar. Ook Servafabriek vraagt met grote regelmaat personeel.
Bij de Fa. J. J. v. d. Putten & Co., Landbouwmachinefabriek worden tegen hoog loon monteurs en bankwerkers gevraagd. Zij die op landbouwmachine fabrieken gewerkt hebben genieten de voorkeur.

Het parochiebestuur van St Lucia in Mierlo vraagt aan de gemeente om gelden ter beschikking te stellen voor het oprichten van een bijzondere lagere jongensschool. Het gemeentebestuur wil hiervoor de openbare lagere school ter beschikking stellen. Een nieuw hoofd der school zal worden benoemd, daar de tegenwoordige functionaris, de heer Knaapen, naar Indi vertrekt, om daar bij het onderwijs werkzaam te worden gesteld. B&W stellen verder voor het personeel van de school de onderwijzers, A. Th. Willems, J. Th. v. d. Meijden, A. A. v. d Aa en P. H. M. Sevens eervol ontslag te verkenen met ingang van de datum der opheffing der school. Het nieuwe personeel zal door het kerkbestuur worden benoemd. Op 20 augustus wordt hen ontslag aangezegd per 1 oktober. Slechts n onderwijzer, die in het bezit is van de acte godsdienstonderwijs, heeft geen aanschrijving gekregen De school moet nog wel verbouwd worden. De verbeteringen zullen aan de school een heel nieuw aanzicht geven. Op 3 november wordt de school plechtig door de pastoor van Mierlo ingezegend in aanwezigheid van de inspecteur van het lager onderwijs, de heer Coenen, het Kerkbestuur, Burgemeester en Wethouders en de Secretaris, het onderwijzend personeel met de leerlingen der bijzondere scholen en vele ouders en belangstellenden. Als nieuwe directeur is benoemd de heer van Bussel, voormalig directeur van de lagere school in Olland. Een van de andere nieuwe onderwijzers wordt de heer W.J. Prinssen uit Nistelrode benoemd.

Juni-Juli : Kinderziektes. Te Mierlo heerst een kwaadaardige kinderziekte. In enkele dagen tijds kwamen 5 sterfgevallen onder de jeugd van dit kleine dorp voor. Op Zesgehuchten heerste in diverse gezinnen besmettelijke kinderziektes zoals mazelen, kinkhoest en waterpokken.

Oktober : Restauratie parochiekerk Geldrop. De monumentale kerk te Geldrop, een der fraaie werken van wijlen de grote architect Weber, zal worden gerestaureerd. De torens zullen een nieuwe dakbedekking krijgen. Ook aan de koepel zullen werkzaamheden worden verricht. Een nieuw orgel word opgesteld Het orgel wordt naar de mode van die dagen gepneumatiseerd en omgebouwd door Valckx en van Kouteren , kerkorgelfabrikanten te Rotterdam. De oude mechanische verbinding tussen toets en pijp wordt vervangen door een stelsel van loden leidingen. Rond kerstmis moet alles gerealiseerd zijn. Helaas zal het door omstandigheden duren tot begin april 1928 duren voor het orgel kan worden ingezegend.
In de parochie Zesgehuchten wordt een nieuw kerkhof ingezegend.

In januari maakt de militaire vlieger W. van Lieshout uit Helmond met zijn Fokker C1 na wat gestunt boven zijn woonplaats een noodlanding op Molenheide. Behalve de vlieger is ook nog een mecanicien aan boord. Telefonisch wordt hulp gevraagd aan Soesterberg en reeds om circa half vier cirkelt een machine boven deze gemeente, die na enig zoeken, de andere spoedig gevonden heeft en laag vliegend in de nabijheid der eerste een pakje neerlaat, waarin de nodige materialen zijn verpakt. Daar de herstelling van het defect enige tijd in beslag neemt, kan de terugreis niet meer worden aanvaard, doch zal volgende dag plaats vinden.

Het Eindhovens kanaal (voor het grootste gedeelte op grond van de gemeentes Geldrop en Mierlo vormt een hoofdpijndossier in de gemeente Eindhoven. Deze gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van dit kanaal, maar door het intensieve gebruik hiervan door de binnenvaart dringend aan groot onderhoud toe. Er wordt echter ook gepraat over een nieuwe zijtak vanuit Eindhoven naar het Wilhelminakanaal. Voor welk alternatief gekozen gaat worden is op dit moment voor een groot gedeelte afhankelijk van de (niet onaanzienlijke) kosten en toekomstige behoeftes van de Eindhovense industrie. De kosten van een nieuw kanaal worden geraamd op 1,6 miljoen gulden, terwijl het noodzakelijke onderhoud aan het Eindhovens kanaal op 2,4 miljoen gulden worden begroot. Ook in de gemeenteraad van Geldrop komt deze kwestie ter sprake. Het raadslid Janssen vindt dat het hoog tijd wordt dat ook Geldrop er aandacht aan schenkt omdat de belangen van de plaatselijke industrie groot zijn.

Bron : Delpher krantenarchief