HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo - Zesgehuchten 1919
In 1919 werd in ons land de Arbeidswet ingevoerd. Er kwam een 8-urige werkdag voor arbeid in fabrieken, kantoren en werkplaatsen. Een werkweek telde 45 uren. De zaterdagmiddag was vrij. Drie jaren later werd deze regeling echter weer uitgebreid naar 8,5 uren per dag met een werkweek van 48 uren.
Dekenfabriek P. de Wit en Co, tegenover het spoorwegstation in Geldrop, voerde de regeling meteen in. De andere fabrikanten volgden snel, maar bij de firma Pessers moest er eerst nog gestaakt worden voordat de zaterdagmiddag een vrije middag werd.

Lustoord Molenheide.
Vier Helmondse ondernemers kochten in april 1919 in Mierlo op de Molenheide 48 ha heidegrond. In dit gebied lagen enkele vennen, waaronder het Galgenven. De nieuwe eigenaren hadden grootse plannen. Zij wilden in dit gebied een “modern ontspanningsoord” vestigen. Het Galgenven werd uitgediept en er werd een strand aangelegd met een restaurant. Vanaf een 25 meter hoge zandberg gleden bootjes langs lijnen in het water. Het ven werd verbonden met nog drie andere vennen voor roeiactiviteiten. In juni trok “Lustoord Molenheide” al zoveel publiek dat de directie van de Meijerijse tram besloot voortaan op verzoek bij de ingang te stoppen.
De grote publiekstrekker kwam in september. Er werd een vliegveld met hangar aangelegd. De ondernemers kochten in Duitsland een paar vliegmachines, waarin twee passagiers vervoerd konden worden. Het publiek kon, uiteraard tegen betaling, een rondvlucht maken boven Geldrop, Eindhoven, Helmond en Mierlo. Er werden Duitse vliegeniers gecontracteerd voor demonstratievluchten. In de vliegweekends kwamen duizenden mensen naar Mierlo om te kijken naar de loopings, glij- en stortvluchten. Het vliegveld was aanvankelijk ook de thuisbasis van het vliegtuig van burgemeester Albers Pistorius van Aarle-Rixtel. Albers Pistorius, ook lid van Provinciale Staten was de eerste Nederlander die een privé-vliegtuig bezat.
In de winter moest “Lustoord Molenheide” natuurlijk ook de kost verdienen. Het Galgenven werd voorzien van verlichting waardoor er schaatswedstrijden en ijsfeesten gehouden konden worden.
Uiteindelijk zou het recreatieoord het niet redden. In 1922 werden de poorten gesloten.

Burgerwacht.
Na de oorlog ontstond er in tal van landen onrust. In veel gemeenten werd een Burgerwacht opgericht, bestaande uit vrijwilligers die op de schietbaan met het geweer leerden omgaan en indien nodig “recht en orde” konden handhaven.
Geldrop en Zesgehuchten vormden samen één Burgerwacht. Blijkbaar hadden zij geen geschikt terrein voor een schietbaan, want de Burgerwacht diende een verzoek in bij B. en W. van Mierlo om gebruik te mogen maken van een perceel heide op hun grondgebied. De landbouwers van Overakker hadden blijkbaar weinig vertrouwen in de Geldropse schietkwaliteiten, want zij maakten bezwaar tegen een oefenterrein op 1500 meter van hun huizen. Bovendien wilden zij te allen tijde op hun akkers kunnen werken. Uiteindelijk werd, onder strenge voorwaarden, toch vergunning verleend.
De Mierlose Burgerwacht had minder moeite met een vergunning, maar hun locatie lag dan ook wat verder van de bewoonde wereld.
Aan vrijwilligers die toe wilden treden werden blijkbaar geen hoge eisen gesteld, want een van de leden was de 86-jarige G. Korff, oud-hoofd der school van Mierlo-Dorp

Annexatie.
In mei ontving de gemeenteraad van Zesgehuchten een schrijven van de Commissaris van de Koningin met de vraag of het niet wenselijk zou zijn Geldrop en Zesgehuchten te verenigen tot één gemeente. Zesgehuchten had al jaren financiële problemen. Enkele maanden na dit schrijven ontving de gemeente nog een extra subsidie “om het onderwijs behoorlijk in te kunnen richten”. In 1810 had zij om die reden zelf al, tevergeefs, een verzoek gedaan om tot samenvoeging te komen.
Ook de raad van Geldrop ontving een gelijksoortige brief. Geldropse raadsleden vreesden dat bij een eventuele samenvoeging de inwoners van de buurgemeente ook aanspraak zouden maken op verharding van wegen, verlichting, enz. Tegelijkertijd zagen zij ook de voordelen van gebiedsuitbreiding, zowel voor woningbouw als voor de industrie.
Ook in Mierlo kwamen geruchten op gang over een op handen zijnde annexatie. Het Hout en misschien wel de hele gemeente zou bij Helmond gevoegd worden. De gemeenteraad trok zich daar echter weinig van aan en besloot met algemene stemmen een nieuw raadhuis te gaan bouwen. Het oude raadhuis was te klein en voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Er werden onderhandelingen geopend met eigenaren van grond om een nieuw raadhuis te bouwen. De uitvoering van beide plannen zou nog jaren op zich laten wachten. Het nieuwe raadhuis werd in 1963 geopend en de annexatie van het Hout door Helmond kwam pas in 1968 tot stand.

Gedenksteen gemeentehuis Geldrop.
Bij het uitbreken van de 1e Wereldoorlog werden militaire troepen naar de landsgrenzen gestuurd om de neutraliteit van Nederland te handhaven. Zo waren officieren van een afdeling Veldartillerie vanaf 2 oktober 1914 tot 21 januari 1916 met hun manschappen in Geldrop gelegerd. In die tijd bouwden zij een goede relatie op met de plaatselijke bevolking. Zij hadden zelfs een eigen muziekcorps opgericht dat aan allerlei activiteiten in het dorp deelnam. Na afloop van de oorlog namen de officieren contact op met het gemeentebestuur. Zij wilden de Geldropse bevolking bedanken voor hun gastvrijheid tijdens de oorlog. Zij boden de gemeente een gedenksteen aan die op zondag 6 april 1919 geplaatst werd. Baronesse van Tuijll van Serooskerken onthulde de steen die nu nog altijd in de voorgevel van het oude gemeentehuis te bezichtigen is.

Gevelsteen
250 jaar bedevaart naar Handel
In juni werd voor de 250e keer de traditionele bedevaart naar Handel gehouden.  De deelname aan die processie was dit jaar extra groot en ook de harmonie van Geldrop luisterde de processie op.  Door een tweetal erepoorten ging de processie langs een laan van groen en bloemen, vlaggen en wimpels naar de kapel.  Rector Duynstee van Handel dankte de Geldroppenaren voor de prachtige 8e kruiswegstatie die ter gelegenheid van deze dag door hen werd aangeboden.  Kapelaan van Tilburg uit Geldrop dankte op zijn beurt de rector en alle inwoners van Handel voor de hartelijke ontvangst.

Jubellied tgv 250e processie naar Handel