HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo - Zesgehuchten 1918
De Spaanse griep.
In het laatste jaar van de 1e Wereldoorlog brak op grote schaal de “Spaanse griep” uit. De ziekte werd zo genoemd omdat de pers in Spanje, dat neutraal was in deze oorlog, veel aandacht besteedde aan de ziekte. De griep is echter naar alle waarschijnlijkheid vanuit de Verenigde Staten overgebracht door de Amerikaanse soldaten die in West-Europa streden. Ook onze omgeving werd getroffen. In augustus werd de bijzondere meisjesschool van de Eerwaarde Zusters in Geldrop voor onbepaalde tijd gesloten nadat geconstateerd was dat ook daar de griep had toegeslagen. Op Grootbraakhuizen overleed kort daarna een meisje van 13 jaar. Mierlo werd vooral in de maanden oktober en november getroffen. In de meeste gezinnen kwam de ziekte in lichte mate voor. Soms was er sprake van een agressieve vorm, waardoor verschillende inwoners aan de Spaanse griep overleden. In de afgelopen jaren stierven er gemiddeld ongeveer 6 mensen per maand, in november 1918 alleen al 22.

De invloed van Pieters Jelle Troelstra op het dagelijks leven in Mierlo.
In november spoorde de socialistische leider Troelstra, tijdens een grote bijeenkomst in Rotterdam, de arbeiders aan de macht te grijpen in ons land. Hierop volgde weer vele demonstraties in het hele land om trouw te betuigen aan de koningin en regering. Op 17 november, uiteraard na de Hoogmis, vond in Mierlo in het Patronaat een protestvergadering plaats. Er hadden zich ongeveer 500 leden verzameld van o.a. de Textiel- en de Drankbestrijdersvereniging, de R.K. Kiesvereniging en de Boerenbond. Twee weken later was er zowel in het Dorp als op Het Hout een grote demonstratie van de leden van alle verenigingen voorzien van hun vaandels en van de schoolkinderen, alles getooid in het oranje. Er liepen militairen mee, evenals een harmonie uit Helmond en een fanfare uit Aarle-Rixtel. In optocht trok men door het dorp, waarna de burgemeester een motie werd aangeboden om opnieuw trouw te beloven aan koningin en het wettige gezag. Alles was georganiseerd door het Comité van Recht en Orde onder voorzitterschap van hoofdonderwijzer F.G. Knaapen. Na afloop bleef het comité zitten met een nadelig saldo van ƒ 65,-. Er werd tevergeefs een beroep gedaan op de gemeentekas om dit tekort aan te vullen.
Opmerkelijk is dat er in Zesgehuchten en Geldrop geen melding gemaakt werd van protestacties.

Roken anno 1918.
De afdeling Eindhoven van het Ned. Onderwijsgenootschap schreef begin 1918 een brief naar de schoolbesturen om maatregelen te nemen tegen het roken van jeugdige personen. F. Tijssen, schoolopziener in het district Eindhoven en tevens wethouder in Geldrop, besloot een enquête te houden onder de kinderen van de openbare lagere school in Geldrop. Hieruit bleek dat 80% van de schoolkinderen rookte, waarvan 60% met toestemming van de ouders. De raad voelde wel voor een verordening, maar de praktische uitvoering daarvan stuitte op te veel problemen.
Of roken in die tijd zo’n groot genot was is zeer de vraag. De kwaliteit van de rookwaren kan niet hoog geweest zijn. Er was er een groot gebrek aan tabak. In Mierlo werden veel kersenblaadjes geplukt. Er waren boeren die op een dag 500 kg afleverden. Eén kilo bracht 10 cent op, dus een heel goede bijverdienste. De bladeren gingen naar een groentedrogerij toe, waar ze klaar gemaakt werden om als grondstof te dienen voor de “tabaksindustrie”. Zowel Zesgehuchten, Geldrop als Mierlo hadden één of meerdere groentedrogerijen. Burgemeester Verheugt van Mierlo had ook een drogerij, waar hij 20 mannen en 5 jongens aan het werk had.

E.M.O. en S.A.L.M.O.
In Zesgehuchten kennen wij het Emopad. Deze naam is afgeleid van de afkorting E.M.O., dat staat voor Eindhoven Met Omstreken. Onder leiding van burgemeester Kolfschoten van de toenmalige gemeente Gestel werd de vereniging E.M.O. opgericht, die in Eindhoven en omgeving belangrijke fietspaden aan wilde leggen, niet alleen bedoeld voor het werkverkeer maar ook voor het toerisme. Dit pad liep zo over Hoog Geldrop en de Emopad richting Heeze. Op Hoog Geldrop, waar nu bakkerij Van den Broek gevestigd is, had dezelfde familie in die tijd een café met de naam “EMO”.

Café EMO

In navolging van de pas opgerichte vereniging E.M.O. werd in 1918 S.A.L.M.O. opgericht op initiatief van pastoor Offermans van Lierop. Deze vereniging wilde een goed fietspadennet aanleggen in Someren, Asten, Lierop, Mierlo en Ommel. Burgemeester Kolfschoten, die ook adviseerde als vertegenwoordiger van de A.N.W.B. Toeristenbond, was er voorstander van om ook Helmond in deze vereniging op te nemen en daarmee te komen tot een H.E.L.M.O., Helmond Met Omstreken. Het initiatief werd ondersteund door de betrokken gemeentebesturen. De kosten waren te overzien. De aanleg van EMO kostte ƒ 300,- per km. Hiervan werd de helft betaald door de provincie en de andere helft door de gemeente en de vereniging.